ҚазРусEng

Тұрақты даму

Қызметкерлердің аурушандыңын бақылау

Жұмысқа жарамдылық

ҚР заңнамасына сәйкес жұмысқа жаңадан қабылданған барлық тұлғалар медициналық тексеруден өтуі, сонымен бірге жұмысы қауіпті факторлардың әсер ету қауіп-қатермен байланысты қызметкерлер жыл сайын мерзімді медициналық тексеруден өтуі тиіс. КПО денсаулық сақтау бөлімі осы жұмысқа басшылық жасап, бақылайды.

Міндетті тексерулерден басқа, КПО барлық қызметкерлеріне денсаулықтарының жалпы жай-күйін  тексеру үшін тегін медициналық тексеруден өту де ұсынылады.

2017 жылы Халықаралық мұнай және газ өндірушілер қауымдастығының нұсқаулықтарын  қосу мақсатында, сондай-ақ жергілікті заңнамалық талаптарға сәйкес болу үшін КПО-да жұмысқа жарамдылық туралы процедуралар қайта қарастырылды. 2019 жылға қарай Ақсай және Орал қалаларында халықаралық ұйымдармен аккредиттелген дәрігерлер жүргізетін OGUK (Oil & Gas UK) жұмысқа жарамдылықты бағалау  жөніндегі қызметті енгізу жоспарлануда.

Қызметкерлердің денсаулығына төніп тұрған қауіп-қатерлерді бағалау

Денсаулық сақтау басқарудың кез келген жүйесінің негізгі элементі қызметкерлердің денсаулығына төніп тұрған қауіп-қатерлерді бағалау (ДТҚБ) болып табылады. КПО-да қауіп-қатерлерді бағалау өндірістік факторлардың әсер етуінің ұқсас типтері бар лауазымдарға қолданылады және бағаланатын бөлімшенің өкілінен, ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ және еңбекті қорғау және гигиенасы саласындағы мамандардан тұратын алқалы топпен қарастырылады. ДТҚБ нәтижелері бойынша түзету шараларын орындауға тікелей басшылар жауап береді және сол шаралардың жабылуы Synergi шараларды бақылау жүйесінде бақыланады. Барлық өндірістік қызметтер жүйелі түрде талдаумен және қайта бағалаумен ДТҚБ-дан өтеді. Сонымен қатар, еңбекті қорғау және гигиена жөніндегі топ жоспарланған бағдарлама аясында да, жұмысшылардың өтініштері бойынша да эргономиканы бағалайды.

2017 жылы қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін маңызды қауіп-қатерлерді бағалауды, эргономикалық бағалауды және жұмыс орындарындағы қауіп-қатерлерді өзгертуді қамтитын қызметкерлердің денсаулығына төніп тұрған қауіп-қатерлерді 210 бағалау өткізілді. ДТҚБ-дың толық сипаттамасы 2016 жылғы Тұрақты даму туралы есепте берілген.

Кәсіби аурулар

2013-2017 жылдар аралығында КПО-да кәсіби аурулар тіркелмеген.

КПО-дағы кәсіптік аурулардың жиілігі, 2009-2017 жж.

КПО кәсіптік аурулардың жиілігін есептеу үшін келесі формуланы қолданады:

Кәсіби аурулардың жиілігі (жұмыс істеген миллион адам-сағатқа) = кәсіби аурулардың саны x 1000000 / адам-сағат.

Қызметкерлердің жұмыс орнында болмауын қадағалау

Отдел по охране здоровья отслеживает и анализирует отсутствие работников на рабочем месте по болезни.

Поставщик услуг медицинского страхования представляет в отдел по охране здоровья КПО ежедневные отчеты о госпитализированных больных и динамике их состояния здоровья. Отдел по охране здоровья также отслеживает заболеваемость с временной утратой трудоспособности, анализируя листы нетрудоспособности, которые затем используются для выявления тенденций. Услуги медицинского страхования является частью коллективного договора, заключенного между КПО и профсоюзами.

Показатели отсутствия на рабочем месте в КПО остаются стабильными, как представлено на графике ниже.

Показатель отсутствия на рабочем месте КПО, 2010-2018 гг.

Прим.: Для расчета показателя отсутствия на рабочем месте в КПО применяется следующий метод:

  • Показатель отсутствия на рабочем месте = фактическое количество дней, потерянных вследствие отсутствия на рабочем месте (по болезни)x 100 / общее количество работников. Данные о днях, пропущенных работниками по иным причинам, отсутствуют.
  • В КПО принята методика расчета отсутствия на рабочем месте по количеству сотрудников (а не человеко-часов), так как данная методика является требованием контролирующих органов.